PTA Members (2020-21)

Standard Parents Representative Teachers Representative
I Mrs. Shreya Gawade Ms. Snegdha Saha
II Mrs. Shabnam Shaikh Ms. Priya Dubey
III Mr. Arun Sonawane Mrs. Manisha Kekane
IV  Mrs. Priya Kadam Mrs. Neelam Nisar
V Mr. Bhaurao Shelare Mrs. Anupriya Sarkar
VI Mr. Nandkumar Patil Mr. Sarvesh Singh
VII Mr. Dayanand Shinde Mrs. Nishi Kelkar
VIII Mrs. Kalpana Bangale Mr. Sarvesh Singh
IX Mr. Laxmi Narayan Yadav Mr. Ashwin Dubey
X Mr. Rajesh Sakpal Mrs. Ashu Cotta

PTA Executive Committee

Designation Name
President Mrs. Arti Jha ( Principal)
Vice President Mr. Rajesh Sakpal (Parents Representative)
Secretary Mrs. Ashu Cotta (Teachers Representative)
Secretary Mr. Narayan Yadav(Parents Representative)
Joint Secretary Mrs. Nishi Kelkar (Teachers Representative)
Joint Secretary Mr. Arun Sonawane (Parents Representative)