PTA Members ( 2019-20)

Standard Parents Representative Teachers Representative
I Mrs. Shabnam Shaikh Ms. Snegdha Saha
II Mr. Arun S Sonawane Ms. Priya Dubey
III Mrs. Priya Kadam Mrs. Manisha Kekane
IV Mr. Bhaurao Shelare Mrs. Neelam Nisar
V Mr. Nandkumar Patil Mrs. Anupriya Sarkar
VI Mr. Dayanand Shinde Mrs. Rachana Singh
VII Mrs. Kalpana Bangale Mrs. Nishi Kelkar
VIII Mr. Laxmi Narayan Yadav Mr. Sarvesh Singh
IX Mr. Rajesh Sakpal Mr. Ramesh Yadav
X Mrs. Archana Bose Mrs. Ashu Cotta

PTA Executive Committee

Designation Name
President Mrs. Arti Jha ( Principal)
Vice President Mr. Narayan Yadav (Parents Representative)
Secretary Mr. Ramesh Yadav (Teachers Representative)
Secretary Mr. Rajesh Sakpal (Parents Representative)
Joint Secretary Mrs. Manisha Kekane (Teachers Representative)
Joint Secretary Mrs. Archana Bose (Parents Representative)