Simran Suryawanshi-Sr.Kg

Aasiya Mallick-Sr.Kg

Parth Thapa-Jr.Kg

Ishwari Bait-Sr.Kg

Annika Yadav-Sr.Kg

Saral Rathod-Jr.Kg

Ayushi Karki-Sr.Kg

Abhishek Sawant-Sr.Kg

Shaurya More-Jr.Kg

Kanav Bansal-Jr.Kg

Saad Shaikh-Sr.Kg

Prajwal Koli-Jr.Kg

Sanavi Parab-Jr.Kg