Simran Suryawanshi-Sr.Kg

Aasiya Mallick-Sr.Kg

Ishwari Bait-Sr.Kg

Annika Yadav-Sr.Kg

Ayushi Karki-Sr.Kg

Dhruv Shenoy-Sr.Kg

Saksham Yadav-Sr.Kg

Kinzaa Shaikh-Jr.Kg

Saral Rathod-Jr.Kg

Shaurya More-Jr.Kg

Parth Thapa-Jr.Kg

Prajwal Koli-Jr.Kg

Siddhant Jadhav-Nursery

Aadya Nautiyal-Nursery

Arhaan Siddiqui-Nursery

Shreeda Jangam-Nursery

Nouman Badra-Nursery