Hana Parvez-Std 7

Manal Hussain-Std 7

Nidhay Vishwakarma-Std 7

Dakshayani Kinni-Std 7

Anuj Shetty-Std 8

Shubham-Std 8

Sukhpal Bansal-Std 8

Prisha Padwal-Std 8

Anushka Dubey-Std 8

Eesha Naik-Std 8

Zeeshan-Std 8

Kanishka Telang-Std 8

Joshua Xess-Std 10

Saloni Sakpal-Std 10

Trupti Bansode-Std 10